Trygg før 3

Barnehage

I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere fra RBUP, RKBU Midt-Norge/NTNU og BI sammen med ansatte i barnehager og kommunen samarbeide for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.

Forskningsstudier de siste 10 årene har vist at barns erfaringer, hjemme og i barnehagen, betyr mye mer for hjernens utvikling og videre psykisk og fysisk helse enn tidligere antatt. Barn er spesielt påvirkbare de første leveårene. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for de yngste barna, og vil legge et grunnlag som all senere utvikling og livsmestring bygger på. Et positivt personal-barn samspill innebærer også at barna får støtte på sitt samspill med hverandre.

- Barnehagekvalitet er særlig viktig for å forebygge senere vansker hos barn som lever med ulike former for risiko og belastninger, det forteller professor i psykologi Turid Suzanne Berg-Nielsen. Hun er forsker ved RBUP og er prosjektleder i studien.

Hva er Trygg før 3?

Trygg før 3 er en måte å heve kvalitet i småbarnsavdelinger gjennom et helt barnehageår. Prosjektet omfatter observasjon skåring av kvalitet på samspill i småbarnsavdelinger, tilbakemelding til alle ansatte, refleksjon og veiledning skreddersydd til den enkelte avdeling. Kvalitetsmålet heter Classroom Assessment Scoring System (CLASS) og all observasjon, skåring og veiledning gjennomføres av opplærte pedagogiske ledere som er ansatt i kommunene/bydelene. Videre blir det holdt fagdager for alle ansatte som også får skriftlig materiell og tilgang til nettsider om hvordan kvalitet på relasjoner bedre kan tilpasses barns typiske utvikling i ett- og toårs alder, om hvordan de kan bli trygge og deres utvikling stimuleres.

Skal undersøke effekt

Trygg før 3 består av en tjenestestøttende, kvalitetshevende del med fokus på det daglige samspillet i barnehagen og en forskningsdel. Forskningen skal undersøke hvilke effekter Trygg før 3 har på blant annet relasjonskvalitet, barnas fungering på ulike utviklingsområder, barnas stressnivå og personalets trivsel.

- For å kunne undersøke effekten av et kvalitetshevende tiltak må barnehagene plasseres tilfeldig i to grupper, sier Berg-Nielsen. Den ene gruppen får kvalitetsutvikling i barnehageåret 2018-2019 og den andre i 2019-2020. Både de ansatte i barnehagene og foreldrene skal fylle ut spørreskjemaer. For at barnets «stemme» også skal bli hørt vil det tas spyttprøver av stresshormonet kortisol hos et tilfeldig utvalg av barna for å få en indikasjon på endring av stressnivået i løpet av en dag, hjemme og i barnehagen, gjennom barnehageåret og i hvilken grad bedret kvalitet fører til et lavere stressnivå hos barna.

Hvem er med i studien?

Syv kommuner/bydeler på Østlandet og i Trøndelag har meldt seg eller er plukket ut til å være med, og ca. 8-20 barnehager er med fra hver kommune. Alle småbarnsavdelingene i barnehagene er med i kvalitetsutviklingen, men det plukkes ut tilfeldig ca. åtte barn fra hver avdeling som deltar i selve forskningsprosjektet. Til sammen blir det 183 småbarnsavdelinger med ca. 650 ansatte, ca. 1400 barn og deres foreldre som er med på kvalitetshevingen. Deltagelse er frivillig og alle ansatte og foreldre får skriftlig informasjon og gir skriftlig samtykke til deltagelse.

Samarbeidspartnere

Forskningsprosjektet Trygg før 3 er et samarbeid mellom RBUP, Handelshøyskolen BI ved førsteamanuensis Ratib Lekhal på avdelingen for Kommunikasjon og Ledelse og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge, NTNU ved professor May Britt Drugli. De som leder prosjektet er pedagoger, psykologer og forskere. Prosjektet er tildelt midler fra det forebyggende programmet «Bedre helse» i Norges Forskningsråd.

Prosjektgruppe

May Britt Drugli, professor og regional prosjektleder (RKBU Midt-Norge) 
E-post: may.b.drugli@ntnu.no, mob: 416 45 838 

Anne Synnøve Brenne, prosjektkoordinator (RKBU Midt-Norge) 
E-post: anne.s.brenne@ntnu.no, mob: 454 72 133

Ratib Lekhal, førsteamanuensis (Handelshøgskolen BI, Intstitutt for kommunikasjon og kultur)
E-post: ratib.lekhal@bi.no, mob: 464 10 587

Elisabet Solheim Buøen, psykologspesialist/forsker (RBUP Øst og Sør)
E-post: elisabet.solheim@r-bup.no

13.12.2019  

Trygg før 3_logo

Prosjektleder


Elisabet Solheim Buøen

Forsker / Researcher


411 06 875

elisabet.solheim@r-bup.no

Les mer om Elisabet

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send