Kognitiv atferdsterapi Modul I i spesialistutdanningen ved RBUP

- Utdanning i kognitiv atferdsterapi ved de hyppigst forekommende psykiske lidelser hos barn og unge

Utdanningen vil gi opplæring i kognitiv atferdsterapi for de hyppigst forekommende psykiske lidelser hos barn og unge. Angst og depresjon vil bli spesielt vektlagt.

Videreutdanning

Dato: 24.10.2019
2-3 dagers samlinger fordelt på 3 semestre, totalt 7 samlinger.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3

Plasser: 30

Pris:

Påmeldingsfrist: 01.04.2019

Hva er kognitiv atferdsterapi?
Kognitiv atferdsterapi er en målrettet og tidsavgrenset terapimetode som tar utgangspunkt i hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd gjensidig påvirker hverandre både ved utvikling av problemer og for å skape endring. Det er gjort omfattende forskning av kognitiv atferdsterapi knyttet til mange ulike psykiske vansker/lidelser, og metoden betegnes som evidensbasert.

Informasjon om utdanningen

Utdanning i kognitiv atferdsterapi er et deltidsstudium som går over 3 semestre og inngår som en del av spesialistutdanningsprogrammet til RBUP. Utdanningen er tverrfaglig og gir en klinisk utdanning i evidensbasert behandlingsmetode for de hyppigst forekommende psykiske lidelser hos barn og unge.
Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom e-læring, forelesning, film, rollespill, videofremvisning og veiledning på kasus. Under utdanningen får deltakerne opplæring av forelesere som har spesialisert seg på ulike psykiske vansker/lidelser. Utdanningen kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist. I tillegg arbeides det for at utdanningen sammen med Modul II kan bli godkjent som grunnleggende kurs i et utdanningsløp som gir opptak i Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).

Undervisning og veiledning
Utdanningen som helhet er tilrettelagt som deltidsstudium over tre semester. Den organiserte undervisningen omfatter i alt ca. 112 timer, fordelt på 2-3 dagers samlinger over 3 semestre, totalt 7 samlinger. Noe av undervisningen kan bli holdt på engelsk. I tillegg må studentene sette av tid til små-gruppeveiledning og egenstudier mellom samlingene.

Små-gruppeveiledningen på i alt minst 60 timer skal ha utgangspunkt i studentenes eget klinisk arbeid med barn og ungdom og gjennomføres i grupper med godkjent kognitiv veileder. Veiledere fra studentens eget arbeidssted må godkjennes av regionsenteret. Veileder i liten gruppe skal ha videreutdanning i kognitiv atferdsterpi, være godkjent kognitiv veileder, og fortrinnsvis være spesialist i egen profesjon. Utdanningen veileder etter regler gitt av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) innenfor internasjonale rammer satt av European Association for Behaviour and Cognitive Therapies (EABCT).

Du lærer om

 • Målet med utdanningen er å forstå de teoretiske aspektene som kognitiv atferdsterapi bygger på og kunne bruke denne formen for terapi, tilpasset sin utdanning og praksis, slik at den blir et relevant og nyttig redskap i arbeidet med barn og ungdom og dere familier. Utdanningsprogrammet vil gi:
 • en innføring i kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt knyttet til hvordan tilnærmingen anvendes i arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk for øvrig, innenfor en korttids-intervensjon
 • kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi og muligheten for å tilegne seg ferdigheter for å behandle de hyppigst forekommende vanskene i arbeid med barn og unge.
 • kompetanse for å kartlegge/utrede, intervenere og evaluere når det gjelder angst og depresjon hos barn og unge
 • utviklingspsykologisk kunnskap knyttet til anvendelse av metoden
 • grunnlag for å etablere samarbeid med familien og foreldre, samt tverrfaglig samarbeid og teamarbeid over ulike etatsnivåer
 • lære seg å tilpasse terapibehandlingen etter tilbakemeldinger fra bruker og/eller pårørendes erfaringer og forståelse knyttet til kasusformulering
 • gjøre fagetiske vurderinger knyttet til alle faser av behandlingsarbeidet
 • å etablere terapeutiske relasjoner og reflektere over egen rolle som terapeut
 • formidle egen fagkunnskap til brukere, faglige medarbeidere og samarbeidspartnere
 • å evaluere og dokumentere eget terapeutisk arbeid
Studieplan 2019

Kursholdere

Studieleder og gruppeledere i tillegg til eksterne forelesere


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Helsesøster - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Deltakere på spesialistutdanningen.

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester Barnevern Barn Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Barbro Fedøy

Studieleder


450 44 332

barbro.fedoy@r-bup.no

Les mer om Barbro


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send